Bebygd areal eller BYA er bygningens «fotavtrykk» på bakken. Bruksareal eller BRA er det arealet av bygninger som kan brukes til noe, og som har målbart areal
Bebygd areal eller BYA er bygningens «fotavtrykk» på bakken. Bruksareal eller BRA er det arealet av bygninger som kan brukes til noe, og som har målbart areal.

Byggesøknad | Hva bør jeg være klar over? – arealer

I forbindelse med byggesaker så brukes det flere begreper om areal. I denne videoen vil vi kun snakke om to av disse, og disse to er de begrepene som brukes mest: bebygd areal (som forkortes BYA) og bruksareal (forkortet BRA).

Bebygd areal – BYA

Fotavtrykket til bygningen

Bebygd areal eller BYA er bygningens «fotavtrykk» på bakken. Så BYA for en eiendom er oppsummeringen av alle bygningenes fotavtrykk, inkludert bolig, tilbygg til bolig, uthus, garasje, annen parkeringsplass med mer. Enkelte terrasser og andre konstruksjoner vil også bli regnet med.

Konstruksjoner med en høyde over 0,5 meter over bakken
Unntaket er konstruksjoner eller verandaer (terrasser) som er lavere enn 0,5 meter over bakken. For eksempel: Dersom du har en terrasse som starter på terrengnivå, men på grunn av skrånende terreng så ender den opp med å være 1 meter på det høyeste. Hvordan beregner man BYA av denne? Kun de deler av terrassen som er over 0,5 meter over bakkenivå skal regnes med i BYA.

Parkeringsplasser

Vi nevnte at parkeringsplasser skal regnes med i BYA. Dette gjelder i de tilfeller hvor man ikke allerede har tilstrekkelig med parkeringsplasser i garasje. Grunnen til at parkeringsplasser skal regnes med, er for at det skal settes av areal til fremtidig garasje. Det er krav om at du sette til side 18 kvadratmeter BYA i de fleste kommuner. Skulle din arealplan, eksempelvis kommuneplanen, ha krav om 2 parkeringsplasser per boenhet, og du ikke har parkeringsplass i garasje, så skal det til det bebygde arealet legges til 36 kvadratmeter minimum for parkeringsplasser.

Utregning av BYA = (Bebygd areal/tomtestørrelse) x 100%

Hvorfor trenger vi å oppgi bebygd areal? Det er fordi de fleste arealplaner har avgjort at det skal være et maksimalt areal for eiendommen som er bebygd. For eksempel: Sett at kommunen har satt en maksimal BYA på 24%.

 

Dette betyr at inntil 24 % av tomten din kan være bebygd. Bebygd areal for alle bygninger på eiendommen legges samme for så å deles på tomtens størrelse. Det er summen av dette som gir oss bebygd areal i prosent av størrelsen til tomten.

Du kan søke om dispensasjon eller justere tiltaket. Dette er dersom bebygd areal på eiendommen overskrider tillatt bebygd areal som fastsatt i arealplanen.

Bruksareal – BRA

Areal som kan brukes

Bruksareal (eller BRA) er summen av arealet av bygninger som kan brukes til noe (som har målbart areal). Målbart areal er definert som arealer som har minimum 1,9 meter innvendig takhøyde. Bruksareal er innvendig areal målt ut til yttervegger. Det betyr at selve ytterveggen ikke regnes med i bruksarealet. Bruksarealet til en bygning er det samlede bruksarealet for alle etasjer.

Vær oppmerksom på at enkelte eldre arealplaner setter begrensninger på tillatt bruksareal.

Har du behov for bistand med byggesøknaden din?

Vi støtter deg i fremstillingen av hele eller deler av byggesøknaden. Vi hjelper deg også med tegninger og all annen prosjektering. Kontakt oss på telefon eller e-post.