byggesøknad påbygg

byggesøknad påbygg

byggesøknad påbygg

byggesøknad påbygg

byggesøknad påbygg

Våre arkitekter står klare for å hjelpe deg.

BYGGESØKNAD

Du må få en byggetillatelse fra kommunen din før du kan sette i gang med å bygge. Byggetillatelsen utstedes med bakgrunn i en innsendt byggesøknad. Vi vil nedenfor gi deg en svært forkortet forklaring av de ulike trinnene i denne prosessen.

 

Som mange har erfart, så kan det være utfordrende å fylle ut en komplett byggesøknad. Årsakene til det er mange. Få prosjekter er like og samtidig så er reguleringene for ulike områder forskjellige.

Varsel til nabo(er)

Husk at dersom du ønsker å bygge noe som en nabo kan tenkes å ha innvendinger mot, så er du forpliktet til å sende naboen et skriftlig nabovarsel.

Hvem som skal nabovarsles er tydelig hvis du ser på plan- og bygningsloven. Det er naboer og gjenboere. Husk også at andre skal varsles «… dersom tiltaket berører deres interesser». Dette betyr dermed at kommunen kan pålegge deg å varsle andre enn dine nærmeste naboer og gjenboere.

Hvordan nabovarsler du? Det er flere måter å varsle naboer. De måtene som er mest vanlige er ved å personlig møte naboen hvor naboen signerer for mottatt nabovarsel. Du kan også sørge for nabovarsel via rekommandert sending, eller at nabovarsel sendes via Altinn. (Husk at byggesøknaden ikke kan sendes inn før naboene har hatt minst 14 dager på seg for å komme tilbake med kommentarer.)

Innholdet i nabovarselet er avhengig av hva du skal søke om. Som hovedregel skal naboene ha all informasjonen de trenger for å kunne forstå hva du søker om. Dette inkluderer blant annet byggesakstegninger (plan-, snitt- og fasadetegninger), situasjonsplan med inntegning av tiltaket, en nærmere beskrivelse av det du søker om og eventuelle dispensasjoner det søkes om.

Valget av type byggesøknad

Det er i utgangspunktet to forskjellige søknadstyper å velge mellom. Dette er avhengig av størrelse og omfang på det man søker om. Man har søknad uten ansvarsretter, og søknad med ansvarsretter. I tillegg kan man velge ett-trinnsbehandling, rammesøknad, og igangsettingstillatelse. Du bør kjenne godt til de ulike søknadstypene for å kunne velge den smidigste søknadsformen for prosjektet ditt.

byggesøknad påbygg

Du vil oppleve en rask og smidig søknadsprosess gjennom god planlegging av søknadstype og byggemåte .

 

Utfylling av byggesøknaden

Du må først avklare planstatus for å kunne starte utfylling av byggesøknadsskjemaene. Dette gjør du gjennom å sette deg grundig inn i den gjeldende planen for det aktuelle området. Dette er eksempelvis kommuneplanen, reguleringsplanen eller en bebyggelsesplan med dens bestemmelser. Det vil ofte være tilfelle at alle disse planene må sees i sammenheng. Dette da nye kommuneplaner har vist en tendens til å overskrive gjeldende reguleringsplaner på enkelte områder.

Etter dette må du vurdere tiltaket du ønsker å søker om i forhold til gjeldende planer og bestemmelser. Først når dette er gjennomført kan du starte utfylling av deler av søknaden.

byggesøknad påbygg

Den som er ansvarlig søker går gjennom og kontrollerer at alle tekniske krav til bygningen/tiltaket er oppfylt.

Innsending av byggesøknaden

Når du sender inn byggesøknaden må du sørge for at alle påkrevde skjemaer, tegninger, kart, beskrivelser, estetiske redegjørelser, ansvarspapirer, eventuelle dispensasjonssøknader, gjenpart og kvittering av nabovarsel osv. er vedlagt.

Tillatelse fra kommunen

Det varierer hvor lang tid det tar å behandle en byggesøknad. Bakgrunnen for dette er basert på hva det søkes om, valget av søknadstypen og kapasiteten til kommunen. Husk at du bør bestandig vente på kommunens tillatelse før byggearbeider igangsettes.

Hva vi kan hjelpe deg med

Du får hjelp av våre arkitekter til å få realisert byggeprosjektet ditt. Vi hjelper deg med å tegne det du ønsker å søke om. Vi kan også lede arbeidet med selve byggesøknaden på en god måte. Dette fordi vi har ansatte med mange års erfaring som byggesaksbehandlere, som profesjonelle ansvarlige søkere.

Hvordan går vi videre?

Har du behov for hjelp med byggesøknaden eller tegninger for byggesøknaden? Vi hjelper deg uten noen problemer.

Forklar kort hva du ønsker å bygge ved å sende oss en e-post. Vi vil lage et skriftlig pristilbud til deg på tegninger og/eller byggesøknad. Dersom dette er av interesse og du aksepterer tilbudet vårt, så setter vi i gang prosessen.